PREAMBULUM

A Váci Szakképzési Centrum és telephelyei (a továbbiakban együttesen: Centrum, vagy Centrum és tagintézményei) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet) való megfelelés céljából jelen adatkezelési tájékoztatót teszi közzé honlapján. A tájékoztató a célt szolgálja, hogy az érintett megfelelő információ birtokába kerüljön saját személyes adatainak a Centrum által történő kezelését érintően, s az adatkezelő e tevékenységéről, valamint saját jogairól tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapjon tájékoztatást.

A Centrum előzetes tájékoztatási kötelezettsége az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Rendelet előírásain alapul.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Centrum az adatkezelés uniós és hazai jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek tesz eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI


I.1. Váci Szakképzési Centrum

Név: Váci Szakképzési Centrum

Székhely: 2600 Vác, Naszály út 8.

I.2. Tagintézmények (telephelyek):

I.2.1. Név: Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Székhely: 2600 Vác, Naszály út 8.

I.2.2. Név: Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Székhely: 2600 Vác, Németh László utca 4-6.

I.2.3. Név: Váci SZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3.

I.2.4. Név: Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 3.

I.2.5. Név: Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Székhely: 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

I.2.6. Név: Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Székhely: 2600 Vác, Jávorszky Ödön sétány 2.

I.2.7. Név: Váci SZC I.Géza király Közgazdasági Szakgimnáziuma

Székhely: 2600 Vác, Géza király tér 8.

I.2.8. Név: Váci SZC Bocskai István Kollégiuma

Székhely: 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.

(a Váci Szakképzési Centrum és tagintézményei a továbbiakban együttesen: Centrum)

FEJEZET
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Dr. Altsach Andrea

E-mail cím:

Telefonszám: +36 70 669 4937

III. FEJEZET
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

III.1. A Centrum munkavállalóinak adatai (munkavállaló alatt jelen tájékoztató szerint a Centrum által Mt. szerinti munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban – különösen közalkalmazotti jogviszonyban – állókat érteni kell)

III.1. 1.Személyes adatok köre

név
születési név,
születési ideje,
anyja neve,
lakcíme,
állampolgársága,
adóazonosító jele,
TAJ száma,
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
telefonszám,
e-mail cím,
személyi igazolvány száma,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
bankszámlaszáma,
online azonosító (ha van)
munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
munkakör,
iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
fénykép,
önéletrajz,
munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
a munkavállaló munkájának értékelése,
a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
a Centrumnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
III.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A munkaviszony létesítése (pl. pályázat elbírálása, munkaszerződés megkötése), fennállása (pl. munkahelyi ellenőrzés) és megszűnése (pl. kapcsolódó dokumentumok megszerkesztése) vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, a munkáltató legitim érdeke és joga, az érintett hozzájárulása lehet.

Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeinek valamelyikén kérhet arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Centrum konkrétan mely személyes adatokat milyen nyilvántartás keretében milyen jogalap szerint kezel.

III.1.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése, kinevezés, a munkáltató jogos érdeke.

III.1.4. Az adatkezelés időtartama

A munkaviszony létesítése során a sikertelen pályázatokat a pozíció betöltésével törölni kell; egyéb esetben az adatkezelés időtartama a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

III.2. Tanulók adatai

III.2.1. Személyes adatok köre

A tanuló:

neve,
születési helye és ideje,
neme,
állampolgársága,
lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
társadalombiztosítási azonosító jele
tanulói ösztöndíjhoz az adóazonosító jelét,
tanulói ösztöndíjhoz a bankszámlaszámát
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
a gyermek iskolai fejlődésével kapcsolatos adatok,
a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
felvételivel kapcsolatos adatok,
az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
mérési azonosító,
a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai.

III.2.2. Az adatkezelés jogalapja

A tanulókkal kapcsolatos adatkezelést a Centrum jogi kötelezettség teljesítése szerint végzi. A Centrum tevékenységét érintő legfőbb jogszabályokról a jelen tájékoztató VI. fejezetében adunk részletes információkat.